این دیگ ها برای مصارف خانگی و صنعتی تا ظرفیت ........ قابلیت تولید دارند. 
منظور از سه پاس بودن آنها ...... است که در دستگاه استفاده میشود