دیگ های آب گرم برای مصارف ...... به کار میروند 
در ظرفیت ...... الی ..... تولید می شوند .
واحد اندازه گیری ظرفبت آنها ...... است.