پروژه های در حال انجام شرکت

1- شرکت پرستیژلند پروژه اصفهان سیتی سنتر
2- شرکت پرستیژلند پروژه شهرک سلامت ارم
3- برج های مسکونی سپهر

پروژه های انجام شده شرکت

1- شرکت تعاونی مسکن ارتش (مرآتو) برج های مسکونی کوثر
2- شرکت تعاونی مسکن ارتش (مرآتو) برج های مسکونی معراج