- سازمان بیمه سلامت درمان
- شرکت دایا داور
- پروژه آقای مهندس الهی دوست
- پروژه آقای مهندس فخاری
- پروژه آقای مهندس رفانی نیا
- پروژه آقای مهندس اخوان
- پروژه آقای مهندس ایزدی
- پروژه آقای مهندس رفانی نیا