- شرکت مخابرات استان اصفهان
- شهرداری اصفهان (شهربازی شهررویاها)
- شرکت ظریف مصور
- شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
- شرکت ژرف اندیشان